Guido Schioppa

Guido Schioppa (Mai Gei Wong Wing Chun Kuen Italia)
  • First (Given): Guido
  • Last (Family): Schioppa
  • Commenly Know As: Guido Schioppa
Primary Lineage:
(Yuen Kay San) Mai Gei Wong

Websites/Social Pages: Mai Gei Wong Wing Chun Kuen Italy

Verification: