Shifu Shi Yanpeng

shifu shi yan peng
  • First (Given): Shi Yan
  • Last (Family): peng
  • Commenly Know As: Shifu Shi Yanpeng
  • Nicknames/Alt Spellings: Shifu Shi Yanpeng
Primary Lineage:
(Ip Man) Wong Shun Leung

Websites/Social Pages: Shaolin Wing Chun

Verification: