Hung Gan Biu

  • First (Given): Gan Biu
  • Last (Family): Hung
  • Commenly Know As: Hung Gan Biu
  • Nicknames/Alt Spellings: Hung Gar Biu
Primary Lineage:
(Hung Fa Yi / Hung Suen) Red Flower Righteous / Red Boat

Verification: