Chiu Hok Yin 趙學賢

Chiu Hok Yin
  • First (Given): Hok Yin
  • Last (Family): Chiu
  • Commenly Know As: Chiu Hok Yin 趙學賢
  • Nicknames/Alt Spellings: 趙學賢
Primary Lineage:
(Ip Man) Wong Shun Leung

Websites/Social Pages: Chiu Hok Yin Ving Tsun Kung Fu

Verification: